Regulamin

Dzień dobry!

Poniżej widzisz regulamin Serwisu Sklep Fundacji Końskie Zdrowie w którym znajdziesz m.in. zasady korzystania ze Serwisu, zakupu Voucherów, składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Serwisu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem [email protected]

Pozdrawiamy

Fundacja Końskie Zdrowie

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Fundacją umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 3. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem www.konskiezdrowie.walczy.pl,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.konskiezdrowie.walczy.pl/regulamin/
 5. Fundacja – Fundacja “Końskie Zdrowie” ul. Okólnik 4, 82-300 Elbląg

REGON: 170054840, NIP: 5781199765, KRS: 0000244951

tel. 888 767 651 email: [email protected]

 • Usługodawca – przedsiębiorca, który bierze udział w akcji zbierania pieniędzy przez Fundację i, który zobowiązał się uznawać sprzedawane za pośrednictwem Serwisu Vouchery.
 • Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, potwierdzający nabycie przez Kupującego za pośrednictwem Serwisu usług oferowanych przez Usługodawcę. Voucher uprawnia Kupującego do skorzystania z wybranej usługi w terminie wskazanym w Serwisie. Voucherem jest potwierdzenia zawarcia umowy wysyłane Kupującemu po uiszczeniu płatności.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Fundacja prowadzi sprzedaż Voucherów.
 2. Regulamin określa zasady i warunki zakupu Vouchera korzystania z Serwisu, a także zasady i warunki wykorzystania Vouchera.
 3. Do dokonania zakupu Vouchera za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Fundacja świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Fundacja świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia z Fundacją umowy sprzedaży voucherów opisanych na stronach Serwisu.
 3. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Vouchery sprzedawane za pośrednictwem Serwisu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, Fundacja podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Fundacja podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Fundację o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 6. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Serwisu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Serwisu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Fundacja odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Fundacja poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Fundacji.
 2. Fundacja poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Fundacji, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Fundacji i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zamówienie

 1. Vouchery są dystrybuowane za pośrednictwem Serwisu w imieniu Usługodawców.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się z Fundacją.
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia z Fundacją umowy sprzedaży Vouchera lub Voucherów.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 od zawarcia umowy.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Fundacja nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie.

§ 6

Płatność

 1. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu tpay.com, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).
 2. Płatność możliwa jest z wykorzystaniem przelewu on-line. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Fundacja dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Faktura dokumentująca sprzedaż zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną.

§ 7

Realizacja Vouchera

 1. Po opłaceniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy na podany w formularzu zamówienia adres e-mail, które stanowi Voucher.
 2. Voucher ma wartość nominalna równą zapłaconej przez Kupującego kwocie.
 3. Każdy Voucher jest przypisany do konkretnego Usługodawcy. Szczegóły dotyczące zasad realizacji Vouchera znajdują się w Serwisie lub na podanej w Serwisie stronie Usługodawcy.
 4. Jeżeli w Serwisie nie wskazano inaczej:
  1. Voucher może być zrealizowany tylko raz,
  2. Voucher może być zrealizowany wyłącznie u Usługodawcy wskazanego w Voucherze,
  3. Voucher może być zrealizowany tylko w całości. Kupujący nie może zrealizować Vouchera w części. W przypadku opłacenia usługi o wartości niższej niż ta wskazana w Voucherze Kupujący nie będzie mógł domagać się zwrotu różnicy między wartością Vouchera, a wartością otrzymanych usług. Kupujący może jednak opłacić część ceny usługi Voucherem i dopłacić pozostałą różnicę.
 5. Voucher jest ważny tylko przez okres wskazany na nim. Kupujący nie może domagać się zwrotu wartości Vouchera w przypadku niewykorzystania Vouchera w wskazanym terminie.
 6. Zakazane jest kopiowanie Voucherów.
 7. Kupujący ma prawo odsprzedać Voucher, musi jednak powiadomić danego Usługodawcę o tym fakcie. [1] 

§ 8

Zasady korzystania z zakupionych Voucherów

 1. Fundacja nie świadczy przedstawionych w Serwisie Usług. Fundacja prezentuje w imieniu Usługodawców ich usługi. Realizacją Vouchera zajmuje się Usługodawca, w nim wskazany.
 2. Zasady realizacji Voucherów określane są przez Usługodawców. Informacje o zasadach realizacji Voucherów Kupujący może uzyskać kontaktując z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu podanego w Voucherze. W razie odmowy realizacji Vouchera Kupujący powinien zgłosić to Fundacji, która podejmie działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi wobec Kupującego w zakresie i terminie wynikającym z Vouchera.

§ 9

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł z Fundacją umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Fundację o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Kupujący realizując Voucher w terminie, w którym przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług objętych Voucherem w tym terminie i przyjmuje do wiadomości, że zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem formularz zwrotu jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Fundacja zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Serwisie koszt dostawy Vouchera (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Fundacja został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 10

Niedozwolone zachowania

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:
  1. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,
  2. wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Serwisie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,
  3. publikowanie w Serwisie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,
  4. korzystanie ze Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Fundacji,
  5. podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,
  6. korzystanie z treści dostępnych w Serwisie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Serwisem.

§ 11

Odpowiedzialność za wady

 1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Voucherów.
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Vouchera, powinien poinformować o tym Fundację, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może kontaktować się z Fundacją zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 4. Fundacja ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 12

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Fundacja.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży voucherów- art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Fundację – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Fundację – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, inni podwykonawcy związani z Fundacją umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkownika usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z Administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz za wyjątkiem danych znajdujących się w systemie mailingowym, które przechowywane są przez cały okres funkcjonowania newslettera w celu zapewnienia sobie możliwości wykazania chwili zapisu do newslettera oraz chwili wypisania się z newslettera, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Fundacją, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 7. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Kupującego. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  1. Google Analytics,
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://konskiezdrowie.walczy.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Fundacją,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z Serwisu ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Kupujący, który posiada konto użytkownika w Serwisie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Kupujący może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu  jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Fundacji. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.04.2020r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.